جواب

جواب سلام را با علیک سلام بده
❀جواب تشکر را با تواضع،
✿جواب کینه را با گذشت،
❀جواب بی مهری را با محبت،
✿جواب ترس را با جرأت،
❀جواب دروغ را با راستی،
✿جواب دشمنی را با دوستی،
❀جواب زشتی را به زیبایی،
✿جواب توهم را به روشنی،
❀جواب خشم را به صبوری،
✿جواب سرد را به گرمی،
❀جواب نامردی را با مردانگی،
✿جواب همدلی را با رازداری،
❀جواب پشتکار را با تشویق،
✿جواب اعتماد را بی ریا،
❀جواب بی تفاوت را با التفات،
✿جواب یکرنگی را با اطمینان،
❀جواب مسئولیت را با وجدان،
✿جواب حسادت را با اغماض،
❀جواب خواهش را بی غرور،
✿جواب دورنگی را با خلوص،
❀جواب بی ادب را با سکوت،
✿جواب نگاه مهربان را با لبخند،
❀جواب لبخند را با خنده،
✿جواب دلمرده را با امید،
❀جواب منتظر را با نوید،
✿جواب گناه را با بخشش،
هیچ وقت هیچ چیزو هیچ کس را بی جواب نگذار،مطمئن باش هرجوابی بدهی،یک روزی،یک جوری ،یک جایی به تو باز میگردد❤

/ 0 نظر / 11 بازدید