بوسه

به لب های ساده ات بیاموز

لب های وحشی هر هرزه ای لایق بوسه های آتشینت نیست ...

کسی را ببوس
که حرمت بوسه را بداند....
و حداقل بخاطر بوسه هایت
فردا که از کنارت رد شد،با نیشخند نگوید:
...
"فاحــــــــــــشه".....!!
این روزا

هرکی میگه دوستت دارم

خندم میگیره

بی اراده میگم

تودیگه چی میخوای؟؟؟؟؟
انگ فاحشگــی میزنند ,
به دختــری که رژقرمــز میزنــد !

انگ ســوســول میزننــد ,
به پســری که طبــق مــد لبــاس میپوشــد !

/ 3 نظر / 19 بازدید
سيد

ممنون مطلب جالبي بود ! به منم سر بزن ! با اجازه من لينکت ميکنم!

سولماز

"ممنون مطلب جالبي بود ! به منم سر بزن ! با اجازه من لينکت ميکنم! "

سميرا

ممنون مطلب جالبي بود ! به منم سر بزن ! با اجازه من لينکت ميکنم